Tillbaka till alla uppdrag

Delaktighetsguiden

Kund
Myndigheten för delaktighet (MFD)

År
2021 - 2022

Besök sidan
delaktighetsguiden.se
Uppdraget
Har du funderat på vad delaktighet innebär? Jo, delaktighet handlar om att en person i så hög utsträckning som möjligt ska kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. Delaktighet förutsätter att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga. Det gäller alla samhällets områden som exempelvis arbetsmarknaden, i skolan och i andra offentliga miljöer.

Myndigheter, kommuner och regioner har därför ett särskilt ansvar att möta behoven hos hela befolkningen när samhället utvecklas. Det är tydligt uttryckt i grundlagen och förtydligas genom den “funktionshinderspolitiska strategin”.

Som ett stöd i arbetet med tillgänglighet i det offentliga rummet ville Myndigheten för delaktighet (MFD) ta fram en webbutbildning med syftet att öka kunskapen om vad funktionshinderspolitiken innebär. Utbildningen skulle ge konkreta exempel på hur man kan tänka och göra i arbetet men också inspirera och skapa engagemang.

Utmaningen

En utmaning handlade om innehållet. Vi behövde göra utbildningen konkret och samtidigt inte begränsa tänkbara arbetssätt och lösningar. Den skulle också genom sitt upplägg locka deltagarna att ta sig igenom det komplexa materialet. Och inte minst skulle innehållet tillgodose en bred målgrupp med personer från vitt skilda verksamheter.

En annan utmaning var frågan om tillgänglighet. För MFD i allmänhet och för denna utbildning i synnerhet var det kritiskt att utbildningen skulle vara användbar för alla. 

En tredje utmaning gällde flexibilitet i den tekniska lösningen. MFD:s satsning på funktionshinderspolitik spänner över tio år, och de visste att saker kan komma att ändras under den tiden. Därför var det viktigt att MFD själva på ett enkelt sätt skulle kunna uppdatera och lägga till material i utbildningen.

Vad vi gjorde

För att nå riktig förändring behövs en egen inre motivation. Vi satte därför målet att skapa en utbildning som inte bara skulle utbilda utan även inspirera deltagarna. Få varje deltagare att känna att deras jobb är betydelsefullt för att vi alla ska kunna vara en del av samhället. Vi ville att de som gått utbildningen skulle gå tillbaka till sina jobb med en egen vilja att göra skillnad. Utbildningen fick namnet Delaktighetsguiden.

För att uppnå det och för att göra utbildningen intressant arbetade vi med film, text och interaktioner. Vi konkretiserade de svåra frågorna med tydliga exempel och gjorde interaktiva fallbeskrivningar där deltagaren själv får utforska olika utmanande situationer där ofta olika behov behöver vägas mot varandra. Representanter från olika myndigheter intervjuades och breddar innehållet med sina egna erfarenheter och tips.

Vi byggde Delaktighetsguiden så att den uppfyller tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 Level AA för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vi la dessutom till en rad andra funktioner som gör utbildningen tillgänglig för många, bland annat syn- och teckenspråkstolkade versioner av filmerna. Vi arbetade med en tydlig design kopplad till MFD:s grafiska manual.

Vi bygger alltid saker som ska vara enkla att använda och underhålla. Delaktighetsguiden är responsiv och fungerar på dator, surfplatta och mobil. Vi valde teknisk lösning baserat på open source och MFD kan själva eller med hjälp av Houdini enkelt uppdatera textinnehållet.

Sverige ska vara ett samhälle där vi alla kan vara delaktiga. Genom hela vårt liv, ung som gammal. Vi är därför stolta och glada över att ha fått producera något som bidrar till det.

Om Myndigheten för delaktighet (MFD)

MFD är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Det gör de genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Myndighetens uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktions­nedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.